Prof. Dr. Victor Bangert

Contact Research Teaching

Coming semester

Im Wintersemester 2016/17:

Current courses

Im Sommersemester 2016:

Course archive

Im Wintersemester 2015/16:

Im Sommersemester 2015:

  • Forschungssemester

Im Wintersemester 2014/15:

Im Sommersemester 2014:

Im Wintersemester 2013/14:

Im Sommersemester 2013:

Im Wintersemester 2012/13:

Im Sommersemester 2012:

Im Wintersemester 2011/12:

Im Sommersemester 2011:

Im Wintersemester 2010/11:

Im Sommersemester 2010:

     Forschungssemester

Im Wintersemester 2009/10:

Im Sommersemester 2009:

Im Wintersemester 2008/09:

Im Sommersemester 2008:

Im Wintersemester 2007/08:

  • Vorlesung Topologie
  • Proseminar Konvexe Mengen und Funktionen
  • Seminar Geometrische Variationsprobleme

Im Sommersemester 2007:

Im Wintersemester 2006/07:

Skripten